Nyheder fra kredsen


GENERALFORSAMLING 2019

Kredsens årlige generalforsamling afholdes den 25. september 2019 kl. 19.00 på Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup J. Kredsen vil være vært med kaffe og brød.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt senest 14 dage før - senest den 11. september 2019 til kredsformand Marina Christensen, Mjels Brovej 54, 9230 Svenstrup J eller pr. mail: marinachristensen2@gmail.com.

Dagsorden ifølge DKK’s love § 16 stk. stk. 5 vedrørende kredse:
a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31.
juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt

På valg er:
Jørgen Rüsz
Joan Damgaard-Iversen
Marina Christensen

Alle ønsker at genopstille.

Venlig hilsen
Bestyrelsen